Xattin
-Я в отчаянии...-Почему?...-Потому что это приятно...(с)...
Koyasu Takehito – Sora no Soko ; Dolly Parton – Country road take me home ;
Chieko Baisho – Sekai no Yakusoku